در این نوع فن پروانه تعبیه شده مدل سینگل خواهد بود و اتصال الکتروموتور به پروانه توسط فولی و تسمه صورت می گیرد. از تفاوت های این نوع فن با فن های فولی تسمه IN می توان به محل قرارگیری یاتاقان ها اشاره داشت. در این مدل سانتریفیوژ به منظور جلوگیری از قرارگیری یاتاقان ها در معرض هوای ورودی، هر دو یاتاقان بر رو یک پایه و بیرون از محفظه یا هوزینگ فن تعبیه می شوند.

سایزهای محصول

تیزر آپارات

کاتالوگ جامع