ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﻮﺑﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻤﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻋﺚ ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺸﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

سایزهای محصول

تیزر آپارات

کاتالوگ جامع